Minister of Diaspora Affairs Hranush Hakobyan Visits the Prelacy - November 20, 2008