2006 – Year of the Armenian School

This page is only available in Armenian.

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

2019 – Year of the Armenian Media

Message of His Holiness Aram I Catholicos of the Great House of Cilicia [Condensed] To: The Prelates, The Clergy, National... [...]

His Holiness Catholicos Aram I’s 2019 Christmas Message

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ԼՈ´ՅՍԸ ԱՇԽԱՐՀԻՆ Բեթղեհէմի մէջ աշխարհին յայտնուած Աստուծոյ Որդին ինքզինք ներկայացուց որպէս լո´յսը աշխարհին.- «Ես որպէս լո´յս եկայ աշխարհ, որպէսզի... [...]

Weekly TV Show

March 17, 2019 March 10, 2019

News Archives