ARF Central Committee Members Pay New Year Visit to the Prelacy

On Thursday, January 3, 2019, members of the ARF Western Region Central Committee, Dr. Carmen Ohanian, Mr. Avedik Izmirlian, Mr. Garo Ispenijan, and Mr. Koko Topalian paid a visit to the Prelacy to convey New Year and Christmas wishes to H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate. H.G. Bishop Torkom Donoyan, Vicar General, Executive Council Chair Mr. Garo Eshgian and Vice-Chair Mr. Meher Der Ohanessian joined in the meeting.

Following an exchange of well wishes the conversation turned to matters concerning the local Armenian community and our nation, as well as plans for the New Year. The Prelate and attendees all wished for 2019 to be a prosperous and fruitful year for our nation with strengthened collaboration and cooperation among all.

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

2019 – Year of the Armenian Media

Message of His Holiness Aram I Catholicos of the Great House of Cilicia [Condensed] To: The Prelates, The Clergy, National... [...]

His Holiness Catholicos Aram I’s 2019 Christmas Message

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ԼՈ´ՅՍԸ ԱՇԽԱՐՀԻՆ Բեթղեհէմի մէջ աշխարհին յայտնուած Աստուծոյ Որդին ինքզինք ներկայացուց որպէս լո´յսը աշխարհին.- «Ես որպէս լո´յս եկայ աշխարհ, որպէսզի... [...]

Weekly TV Show

March 17, 2019 March 10, 2019

News Archives