Armenian Bone Marrow Donor Registry Members Visit the Prelacy

On Tuesday, February 12, 2019, representatives of the Armenian Bone Marrow Donor Registry, headed by founding President Dr. Frieda Jordan, paid their annual visit to the Prelacy for a meeting with H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate. H.G. Bishop Torkom Donoyan, Vicar General, and Archpriest Fr. Nareg Pehlivanian, joined in the meeting.

After an exchange of pleasantries, the guests presented an overview of their upcoming plans on the threshold of the organizations 20th anniversary, and expressed gratitude to the Prelate for his and the Prelacy’s continuous support and assistance in promoting the ABMDR’s life-saving mission.

His Eminence conveyed his blessings and commendation to the guests for their dedicated service and reaffirmed the Prelacy’s support, wishing them continued success in all future works. The visit concluded with the presenting of mementos.

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

His Holiness Catholicos Aram I’s Christmas Message

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՐԴՒՈՅՆ ԾՆՈՒՆԴԸ՝ ՀՐԱՒԷՐ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ Եբրայեցւոց ուղղած իր նամակին մէջ, Պօղոս Առաքեալ նորադարձ քրիստոնեաներուն կը պատուիրէ ըսելով՝ “չըլլայ որ փրկութեան... [...]

Weekly TV Show

February 16, 2020 February 9, 2020

News Archives