Bible Study

Below is the schedule of Bible Studies offered throughout Prelacy Churches:

St. Mary’s Church, Glendale
● Tuesdays, 7:00 p.m. – 8:30 p.m., by Brother Krikor Messerlian
● Wednesdays, 7:00 p.m. – 8:00 p.m., by Very Rev. Fr. Torkom Donoyan
● Thursdays, 12:30 p.m. – 2:00 p.m., by Brother Mourad Iskadjyan
● Fridays, 9:30 a.m. – 11:00 a.m., by Ecclesiastical Brotherhood

St. Sarkis Church, Pasadena
● Wednesdays, 7:00 p.m. – 8:30 p.m., by Rev. Fr. Boghos Baltayan

Holy Martyrs Church, Encino
● Wednesdays, 10:30 a.m. – 12:00 p.m., led by Brother Krikor Messerlian

Holy Cross Cathedral, Montebello
● Mondays, 7:30 p.m. – 8:30 p.m., by Ecclesiastical Brotherhood
● Tuesdays, 7:00 p.m. – 8:00 p.m., by Very Rev. Fr. Muron Aznikian
● Fridays, 7:30 p.m. – 8:30 p.m., by Brother Krikor Messerlian

Forty Martyrs Church, Orange County
● Mondays, 7:30 p.m. – 8:30 p.m., by Brother Krikor Messerlian
● Wednesdays, 6:00 p.m. – 7:00 p.m., by Rev. Fr. Karekin Bedourian

St. Garabed Church, Hollywood
● Wednesdays, 7:30 p.m. – 8:45 p.m., by Ecclesiastical Brotherhood

Holy Trinity Church, Fresno
● Tuesdays, 7:00 p.m. – 9:00 p.m., by Very Rev. Fr. Dajad Ashekian (Armenian)
● Thursdays, 10:00 a.m. – 12:00 noon, by Mrs. Sharon Williams (English)
● Sundays, 5:30 p.m. – 7:30 p.m., by Very Rev. Fr. Dajad Ashekian (for Junior High & High School students)

St. Gregory Church, San Francisco
● Every other Tuesday, 7:30 p.m. – 9:00 p.m., by Very Rev. Fr. Barouyr Shernezian

St. Garabed Church, Las Vegas
● Fridays, 6:00 p.m. – 7:00 p.m., by Archpriest Fr. Vahan Gosdanian

North Hollywood Parish
● Thursdays, 7:00 p.m. – 8:00 p.m., by Very Rev. Fr. Torkom Donoyan

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

2019 – Year of the Armenian Media

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, հոգեւոր դասուն, Ազգային Իշխանութեանց եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն... [...]

His Holiness Catholicos Aram I’s 2019 Christmas Message

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ԼՈ´ՅՍԸ ԱՇԽԱՐՀԻՆ Բեթղեհէմի մէջ աշխարհին յայտնուած Աստուծոյ Որդին ինքզինք ներկայացուց որպէս լո´յսը աշխարհին.- «Ես որպէս լո´յս եկայ աշխարհ, որպէսզի... [...]

Weekly TV Show

February 10, 2019 February 3, 2019

News Archives