Episcopal Divine Liturgy and Banquet on the 117th Anniversary of Holy Trinity Church of Fresno

On Sunday, November 18, 2018, Holy Trinity Church of Fresno will mark the 118th anniversary of its establishment with Episcopal Divine Liturgy and a banquet.

H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, will celebrate Divine Liturgy and deliver the sermon, and afterward will preside over the 118th annual banquet. Executive Council members will be in attendance.

The Prelate and Executive Council members will also meet with the Parish Pastor and Board of Trustees to discuss various matters and forthcoming endeavors.

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

2019 – Year of the Armenian Media

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, հոգեւոր դասուն, Ազգային Իշխանութեանց եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն... [...]

His Holiness Catholicos Aram I’s 2019 Christmas Message

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ԼՈ´ՅՍԸ ԱՇԽԱՐՀԻՆ Բեթղեհէմի մէջ աշխարհին յայտնուած Աստուծոյ Որդին ինքզինք ներկայացուց որպէս լո´յսը աշխարհին.- «Ես որպէս լո´յս եկայ աշխարհ, որպէսզի... [...]

Weekly TV Show

February 10, 2019 February 3, 2019

News Archives