Executive Council

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


H.E.  Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate and President
H.G. Bishop Torkom Donoyan, Vicar General

Garo Eshgian – Chair
Meher Der Ohanessian – Vice-Chair
Elo Boyajian – Secretary
Avo Kechichian – Treasurer
Alec Baghdasaryan – Advisor
George Chorbajian – Advisor
Dr. Navasart Kazazian – Advisor
Garbis Bezdjian – Advisor
Berj Apkarian – Advisor
Ara Shabanian – Advisor
Rafi Kuyumjian – Advisor

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

His Holiness Catholicos Aram I’s Christmas Message

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՐԴՒՈՅՆ ԾՆՈՒՆԴԸ՝ ՀՐԱՒԷՐ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ Եբրայեցւոց ուղղած իր նամակին մէջ, Պօղոս Առաքեալ նորադարձ քրիստոնեաներուն կը պատուիրէ ըսելով՝ “չըլլայ որ փրկութեան... [...]

Weekly TV Show

January 19, 2020 January 12, 2020

News Archives