Executive Council

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


H.E.  Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate and President

Garo Eshgian – Chair
Meher Der Ohanessian – Vice-Chair
Elo Boyajian – Secretary
Avo Kechichian – Treasurer
Alec Baghdasaryan – Advisor
George Chorbajian – Advisor
Dr. Navasart Kazazian – Advisor
Garbis Bezdjian – Advisor
Berj Apkarian – Advisor
Ara Shabanian – Advisor
Rafi Kuyumjian – Advisor

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

His Holiness Catholicos Aram I’s 2019 Christmas Message

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ԼՈ´ՅՍԸ ԱՇԽԱՐՀԻՆ Բեթղեհէմի մէջ աշխարհին յայտնուած Աստուծոյ Որդին ինքզինք ներկայացուց որպէս լո´յսը աշխարհին.- «Ես որպէս լո´յս եկայ աշխարհ, որպէսզի... [...]

Weekly TV Show

January 13, 2019 January 6, 2019

News Archives