Prelacy Committees

Various committees serve within the Prelacy, with new committees appointed as the need arises.  Below are some of these committees:

Armenian Language Revitalization Committee

Auditing Committee
Board of Regents of Prelacy Schools
Building & Real Property Committee
CASPS (Committee for Armenian Students in Public Schools)
Christmas Dinner Committee
Cultural & Educational Committee
Harut Barsamian Scholarship Fund
Investment & Asset Protection Committee
Ladies Auxiliary
Legal Issues Committee
Seminary Alumni Committee
Youth Strategic Planning & Public Relations Committee

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

His Holiness Catholicos Aram I’s Christmas Message

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՐԴՒՈՅՆ ԾՆՈՒՆԴԸ՝ ՀՐԱՒԷՐ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ Եբրայեցւոց ուղղած իր նամակին մէջ, Պօղոս Առաքեալ նորադարձ քրիստոնեաներուն կը պատուիրէ ըսելով՝ “չըլլայ որ փրկութեան... [...]

Weekly TV Show

January 19, 2020 January 12, 2020

News Archives