Intercessory Prayer Service at the Western Prelacy Chapel on the 105th Anniversary of the Armenian Genocide

In commemoration of the 105th anniversary of the Armenian Genocide, on Friday, April 24, 2020, an intercessory prayer service dedicated to our 1.5 million holy martyrs was conducted at the Western Prelacy “St. Dertad and St. Ashkhen” Chapel presided by H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, and with the participation of clergy members. Prior to the […]

Divine Liturgy at St. Garabed Church in Hollywood on Green Sunday

Sunday, April 26, 2020 is the second Sunday after Easter, which is called Green Sunday or Sunday of the World Church. At 11:00 a.m., Divine Liturgy will be celebrated at St. Garabed Church in Hollywood, presided by H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, and with the participation of clergy members. Rev. Fr. Ardak Demirjian will celebrate […]

105th Anniversary of the Armenian Genocide to be Commemorated at the Prelacy

In commemoration of the 105th anniversary of the Armenian Genocide, on Friday, April 24, 2020, at 1:00 p.m., a prayer service dedicated to our 1.5 million holy martyrs will be conducted at the Western Prelacy “St. Dertad and St. Ashkhen” Chapel presided by H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, and with the participation of clergy members. […]

Divine Liturgy at St. Garabed Church in Hollywood on New Sunday

Sunday, April 19, is the first Sunday after Easter, which is called New Sunday or Second Easter. At 11:00 a.m., Divine Liturgy will be celebrated at St. Garabed Church in Hollywood, presided by H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, and with the participation of clergy members. Rev. Fr. Karekin Bedourian, Parish Pastor of Forty Martyrs Church […]

Easter within the Western Prelacy

On Sunday, April 12, 2020, the Resurrection of our Lord Jesus Christ was celebrated within the Western Prelacy. Due to the ongoing Coronavirus pandemic, this year’s Easter and Holy Week services were conducted without the participation of faithful. All services were held at St. Garabed Church in Hollywood, presided by H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, […]

Coronavirus Task Force Call to Action

Dear faithful, The Covid-19 Armenian Community Task Force of the Western United States continues to address the impact of the pandemic on our communities, on the elderly in particular and other vulnerable members of society. The task force includes representatives of the Armenian Youth Federation, Armenian Cultural Foundation, Armenian Relief Society, Armenian National Committee of […]

Prelate’s Easter Message – 2020

WE WILL OVERCOME BECAUSE CHRIST OVERCAME With faith and hope I join you in prayer with the belief that no matter the circumstances of our lives, the glorious Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ will enliven and brighten our hearts and souls, renew and strengthen us in faith and in hope, particularly in […]

Easter Message of His Holiness Catholicos Aram I

«ՔԱՋԱԼԵՐՈՒԵՑԷ՛Ք, ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ԵՍ ՅԱՂԹԵՑԻ ԱՇԽԱՐՀԻՆ» Աստուծոյ Որդին դէպի Գողգոթա ուղղուելէ առաջ, իր աշակերտներուն վախն ու անորոշութիւնը տեսնելով կ’ըսէ՝ «Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի ունենաք, բայց քաջալերուեցէ՛ք, որովհետեւ ես յաղթեցի աշխարհին» (Յհ 16.33)։ Աստուծոյ Որդին մարդեղացած էր երկրաւոր նպատակներու ու նիւթական շահերու վրայ հիմնուած աշխարհի մարդակեդրոն համակարգը քանդելու եւ հաստատելու՝ երկնային ճշմարտութիւններուն վրայ հիմնուած Աստուածակեդրոն համակարգը։ Ան […]

Livestream Schedule of Holy Week and Easter Services

In light of continued regulations on public gatherings due to the Coronavirus pandemic and according to the directive of the Pontiffs, Holy Week and Easter services will be conducted behind closed doors without the presence of faithful. The services will be conducted at St. Garabed Church in Hollywood, presided by H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, […]

Latest News

Prelate’s April 24 Message

ԱՒԵԼԻ՛ ԿՐԱԿՈՏ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆՔ ՔԱԼԵԼ Հակառակ ժամանակի թաւալքին ու անոր մաշեցնող հանգամանքին, հայ ժողովուրդի դառնագոյն յիշողութիւն՝ Հայոց Ցեղասպանութիւն անուն արհաւիրքի... [...]

Weekly TV Show

August 14, 2022 August 7, 2022