Current News

Christmas Eve Divine Liturgy and Candlelight Service

On Sunday, January 5, 2020, the eve of the Feast of the Nativity and Theophany of our Lord Jesus Christ was celebrated in Prelacy Churches with Divine Liturgy and candlelight service. H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, celebrated Christmas Eve Divine Liturgy and delivered his message at Holy Martyrs Church in Encino. The reading of Scriptures […]

His Holiness Catholicos Aram I’s Christmas Message

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՐԴՒՈՅՆ ԾՆՈՒՆԴԸ՝ ՀՐԱՒԷՐ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ Եբրայեցւոց ուղղած իր նամակին մէջ, Պօղոս Առաքեալ նորադարձ քրիստոնեաներուն կը պատուիրէ ըսելով՝ “չըլլայ որ փրկութեան ճամբէն հեռանանք” (2, 1)։ Անհրաժեշտ է արթնութեան ու զգաստութեան հրաւիրող Առաքեալին այս կոչը լուսարձակի տակ բերել ա՛յս օրերուն մանաւանդ, երբ կը պատրաստուինք հոգեւոր ցնծութեամբ դիմաւորելու աշխարհի Փրկչին ծնունդը։ Եկէք նախ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք վերոնշեալ երեք […]

Armenian Christmas Celebration at Dignity Health Glendale Memorial Hospital

In keeping with a time-honored tradition, on Friday, January 3, 2020, Armenian Christmas was celebrated at Dignity Health Glendale Memorial Hospital with the blessing of water ceremony conducted by H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, who was joined by Archpriest Fr. Nareg Pehlivanian, Archpriest Fr. Vazken Atmajian, Archpriest Fr. Gomidas Torossian, Rev. Fr. Ardak Demirjian, Rev. […]

Divine Liturgy and Blessing of Water at Ararat Home on the Occasion of the New Year and Christmas

On Thursday, January 2, 2019, H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, accompanied by H.G. Bishop Torkom Donoyan, Vicar General, and clergy members, paid their first visit of the New Year to Ararat Home in Mission Hills to convey well wishes and the good tidings of Christmas to the administration, staff, and residents. The visit began at […]

Christmas Schedule of Services

On Monday, January 6, 2020, the Armenian Apostolic Church will celebrate the glorious Birth and Revelation of our Lord Jesus Christ. Given that, according to our Church canons, Divine Liturgy cannot be celebrated more than once on the same altar in one day, on the morning of January 5th a brief prayer service, sermon on […]

Prelate’s New Year & Christmas Message – 2020

IF GOD SO LOVED US, WE ALSO OUGHT TO LOVE ONE ANOTHER The commencement of a New Year, with new hopes and aspirations, and the glorious Birth and Revelation of our Lord Jesus Christ, with its good tidings of love, peace, goodwill, and joy, brightens our spirits, brings joy to our hearts and smiles to […]

New Year & Christmas Schedule of Services

In just a few days we will welcome the New Year 2020 and celebrate the glorious Birth and Revelation of our Lord Jesus Christ. The schedule of services is as follows: On Wednesday, January 1st, a New Year service will be offered in Prelacy Churches so that our faithful may begin the year together with […]

Latest News

2021 – Year of Artsakh

To the Prelates, The Clergy, The Community Leaders of the Great House of Cilicia and to the daughters and sons... [...]

Weekly TV Show

December 5, 2021 November 28, 2021