Consul General Dr. Armen Baibourtian Visits the Prelacy

On Thursday, December 12, 2019, H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, welcomed the visit of Consul General of Armenia Dr. Armen Baibourtian.

The Consul General spoke on the Consulate’s recent endeavors and plans to expand their mission. The discussion centered on general matters relating to the Armenian-American community, with both the Prelate and Consul General saluting the recognition of the Armenian Genocide by the U.S. Senate on the same day.

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

2022 – Year of Diaspora

To the Prelates, The Clergy, The Community Leaders of the Great House of Cilicia, and to the daughters and sons... [...]

We Look Towards You…

Երկնային օրհնութիւններով լեցուն Ս. Ծննդեան հրաշափառ տօնին յաջորդեցին հոգեւոր մտամփոփման քանի մը օրեր, որոնց ընթացքին կարելիութիւնը ունեցայ մտածումներուս կարկինը լայնցնելու,... [...]

Weekly TV Show

January 23, 2022 January 16, 2022