H.E. Bishop Serapion of the Coptic Church Visited H.G. Bishop Torkom Donoyan

On Tuesday, January 11, 2022, H.E. Bishop Serapion, Metropolitan of Southern California and Hawaii, paid a congratulatory visit to the Western Prelacy and met with H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate.

In his welcome speech, the Prelate spoke about the centuries-old brotherhood of the Armenian and Coptic Churches and the unity of the faith of the two peoples, praying that the two peoples would always remain committed to their Christian principles and values.

In his turn, Bishop Serapion thanked the Prelate for the opportunity to visit the Prelacy, he highlighted the spirit of cooperation between the Armenian and Coptic Churches of the past centuries, and stressed the importance of achieving joint successes for the future, for the steadfastness of the Christian Church.

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

2022 – Year of Diaspora

To the Prelates, The Clergy, The Community Leaders of the Great House of Cilicia, and to the daughters and sons... [...]

We Look Towards You…

Երկնային օրհնութիւններով լեցուն Ս. Ծննդեան հրաշափառ տօնին յաջորդեցին հոգեւոր մտամփոփման քանի մը օրեր, որոնց ընթացքին կարելիութիւնը ունեցայ մտածումներուս կարկինը լայնցնելու,... [...]

Weekly TV Show

January 23, 2022 January 16, 2022