Harout Pamboukjian Visits the Prelate


On Tuesday, December 17, 2013, H.E. Archbishop Moushegh Mardirosian, Prelate, received the visit of legendary singer Harout Pamboukjian, who had come to personally request for His Eminence to preside over the funeral service for his wife Rouzanna who had just recently passed away.

The Prelate once again expressed his condolences, praying for her soul to be in peace and for the Holy Spirit to bring comfort to him and his family.

On this occasion the Prelate also presented Mr. Pamboukjian with the Pontifical Encyclical of His Holiness Aram I bestowing him the “St. Mesrob Mashdots” medal for his contribution to Armenian culture.  His Holiness had personally awarded the medal at the Seminary 81st  anniversary banquet held during the Pontifical Visit in October of 2011.  Mr. Pamboukjian thanked the Prelate and asked him to convey his gratitude to His Holiness.

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

Prelate’s April 24 Message

ԱՒԵԼԻ՛ ԿՐԱԿՈՏ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆՔ ՔԱԼԵԼ Հակառակ ժամանակի թաւալքին ու անոր մաշեցնող հանգամանքին, հայ ժողովուրդի դառնագոյն յիշողութիւն՝ Հայոց Ցեղասպանութիւն անուն արհաւիրքի... [...]

Weekly TV Show

August 14, 2022 August 7, 2022