Las Vegas Review-Journal Article on St. Garabed Church Statue

Click the link below for an article which appeared in the Las Vegas Review-Journal on “The Surviving Mother” statue at St. Garabed Church of Las Vegas.

http://www.reviewjournal.com/view/sunrise/statue-honors-armenian-women-who-survived-republic-s-1915-genocide

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

2022 – Year of Diaspora

To the Prelates, The Clergy, The Community Leaders of the Great House of Cilicia, and to the daughters and sons... [...]

We Look Towards You…

Երկնային օրհնութիւններով լեցուն Ս. Ծննդեան հրաշափառ տօնին յաջորդեցին հոգեւոր մտամփոփման քանի մը օրեր, որոնց ընթացքին կարելիութիւնը ունեցայ մտածումներուս կարկինը լայնցնելու,... [...]

Weekly TV Show

January 23, 2022 January 16, 2022