Prelacy Committees

Various committees serve within the Prelacy, with new committees appointed as the need arises.  Below are some of these committees:

Armenian Language Revitalization Committee

Auditing Committee
Board of Regents of Prelacy Schools
Building & Real Property Committee
CASPS (Committee for Armenian Students in Public Schools)
Christmas Dinner Committee
Cultural & Educational Committee
Harut Barsamian Scholarship Fund
Investment & Asset Protection Committee
Ladies Auxiliary
Legal Issues Committee
Seminary Alumni Committee
Youth Strategic Planning & Public Relations Committee

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

2022 – Year of Diaspora

To the Prelates, The Clergy, The Community Leaders of the Great House of Cilicia, and to the daughters and sons... [...]

We Look Towards You…

Երկնային օրհնութիւններով լեցուն Ս. Ծննդեան հրաշափառ տօնին յաջորդեցին հոգեւոր մտամփոփման քանի մը օրեր, որոնց ընթացքին կարելիութիւնը ունեցայ մտածումներուս կարկինը լայնցնելու,... [...]

Weekly TV Show

January 16, 2022 January 9, 2022