January 2022 – Daily Bible Readings

1. Third Day of the Fast of the Nativity
Sts. Basil (the Great) and his brother Gregory of Nyssa, Sylvester the Patriarch of Rome, and Father Ephrem the Syrian
Proverbs 11:2-11; Isaiah 4:2-6; Colossians 1:21-29; John 10:11-16

2. Fourth Day of the Fast of the Nativity
Isaiah 51:15-52:3; Hebrews 13:18-25; Luke 22:24-30

3. Fifth Day of the Fast of the Nativity
Hebrews 10:1-18; Luke 20:9-18

4. Sixth Day of the Fast of the Nativity
Hebrews 12:5-17; Luke 20:41-21:4

5. Christmas Eve
Genesis 1:1-3:24; Isaiah 7:10-17; Exodus 14:24-15:21; Micah 5:2-7; Proverbs 1:1-9;
Isaiah 9:5-7; Isaiah 11:1-9; Isaiah 35:3-8; Isaiah 40:10-17; Isaiah 42:1-8; Daniel 3:1-90.
Divine Liturgy: Titus 2:11-15; Matthew 2:1-12; Dismissal: Luke 2:8-14

6. Christmas and Epiphany
Titus 2:1-15; Matthew 1:18-25
Blessing of Water: 1 Corinthians 10:1-4; Matthew 3:1-17

7. Second Day of Nativity
Acts 6:8-8:2; John 12:24-26

8. Third Day of Nativity
Hebrews 1:1-12; Matthew 2:13-23

9. Fourth Day of Nativity
Galatians 4:1-7; Luke 1:26-38

10. Fifth Day of Nativity
Hebrews 12:18-27; Luke 1:39-56

11. Sixth Day of Nativity
1 Thessalonians 4:12-17; John 11:1-46

12. Seventh Day of Nativity
Romans 1:1-7; Luke 2:1-7

13. Eighth Day of Nativity—Naming of our Lord Jesus Christ
Colossians 2:8-15; Luke 2:21

14. 1 Timothy 4:1-12; John 2:23-3:12

15. Birth of St. John the Forerunner
Proverbs 8:4-11; Malachi 4:5-7; Isaiah 40:3-5; Acts 13:25-33; Luke 1:57-80

16. First Sunday after Nativity (octave)
Isaiah 54:1-14; 1 Timothy 1:1-11; John 2:1-11

17. Sts. Peter the Patriarch, Bishop Blaise and Deacon Absolom
Wisdom 5:1-8; Baruch 3:31-4:4; Romans 8:28-39; John 10:11-16

18. Sts. Anthony, Tryphon, Barsauma, and Onouphrius the Hermits
Proverbs 21:16-24; Jeremiah 19:19-21; Hebrews 11:32-40; Matthew 10:37-42

19. 1 Timothy 2:8-3:13; John 2:12-22

20. Sts. Theodosius the King and the Holy Children of Ephesus
Wisdom 6:2-10; Jeremiah 45:1-2; 1 Timothy 2:1-7; Luke 7:1-10

21. 2 Timothy 2:3-14; John 5:31-47

22. Holy Fathers Sts. Athanasius and Cyril
Proverbs 11:2-11; Isaiah 61:3-7; Hebrews 13:7-9; John 16:33-17:8

23. Second Sunday after Nativity
Isaiah 58:13-59:7; 1 Timothy 4:12-5:10; John 3:13-21

24. Giragos and his mother Julita, and the Martyrs Gordius, Polyeuctus, and Grigoris
Proverbs 14:1-6; Zechariah 8:4-5; Isaiah 60:8-9; Hebrews 2:14-18; Luke 9:44-48

25. St. Vahan of Koghtûn, andEugenia the Virgin, and her Father Philip and Mother Claudia, and her Brothers Sergius and Apito, and the two Eunuchs
Proverbs 7:1-7; Ezekiel 12:17-19; Romans 8:12-27; Luke 9:23-27

26. 1 Timothy 5:17-6:5; John 3:22-36

27. Sts. Eugenius, Macarius, Valerius, Canditus and Aquila
Zephaniah 3:19-20; 2 Corinthians 10:3-6; Matthew 10:23-33

28. 2 Timothy 3:1-7; John 6:64-72

29. St. Gregory the Theologian
Proverbs 8:33-36; Hosea 10:12; Amos 5:10-14; Acts 20:25-32; John 10:11-16

30. Third Sunday after Nativity
Isaiah 62:1-11; 2 Timothy 2:15-19; John 6:39-47

31. The Holy Maccabees — Eleazar the Priest, and Solomonia, and his seven sons
Proverbs 29: 2-7; 2 Maccabees 6:18-7:42; Hebrews 11:32-40; Matthew 5:17-20

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Առաջնորդ Սրբազան Հօր Ս. Զատկուան Պատգամը

ԱՄԵՆԱԼՈ՜ՅՍ ՊԱՅԾԱՌ ԿԻՐԱԿԻՆ Կիրակիները, արեգակնային դրութեան ճշգրտութեամբ, կը յաջորդեն իրարու: Բայց Կիրակին այն, որուն կը սպասեն երկիր ու մարդկութիւն, Կիրակին,... [...]

2022 – Սփիւռքի Տարի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, հոգեւոր դասուն, Ազգային իշխանութեանց, եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն 2022 տարուան սեմին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

May 22, 2022 May 15, 2022