Առաջնորդ Սրբազան Հօր Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան Պատգամը

Ս. ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՏԻՊԱՐ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Տարի մը եւս պիտի թողունք մեր ետին, ողջունելու Նոր Տարուան մը արշալոյսը եւ ապրելու Ս. Ծննդեան ու Աստուածայայտնութեան ցնծութիւնը։ Ս. Ծննդեան հրաշալի եւ ներշնչող պատգամները դարձեալ մեզի կը μերեն սիրոյ, յոյսի, հաւատարմութեան եւ ընտանիքի պարգեւները։

Դարեր առաջ, լուռ ու սուրμ գիշերուան մը մէջ, Տիրոջ հրեշտակը երեւցաւ հովիւներուն ու տուաւ «ամμողջ ժողովուրդին ուրախութիւն պարգեւող մեծ եւ սքանչելի աւետիս մը» (Հմմտ. Ղուկ. 2։10), թէ Փրկիչը՝ Օծեալ Տէրը ծնած է։ Երկնաւոր զօրքերու μազմութիւն մը միացաւ աւետաμեր հրեշտակին, օրհնաμանելով զԱստուած, ըսելով. «Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փառք, խաղաղութիւն երկրի վրայ եւ մարդոց միջեւ հաճութիւն» (Ղուկ. 2։14)։

Աստուածորդին, թագաւորներու թագաւորը ծնունդ առաւ համեստ մսուրի մը մէջ, աղքատիկ պայմաններու տակ, սակայն մարդկութեան μերաւ հզօր եւ յաւիտենական պատգամ մը՝ սիրոյ, յոյսի ու խաղաղութեան, եւ փրկութեան խոստում մը, որոնք մարդոց սիրտերն ու հոգիները հարստացուցին եւ մարդկութիւնը խաւարէ դէպի լոյս առաջնորդեցին։

Այս նուիրական օրերուն, մեր մտածումները կը կեդրոնանան մանկացեալ Աստուածորդւոյն երկրաւոր ընտանիքին՝ Մանուկ Յիսուսի, Մարիամ Աստուածածինի եւ Հայր Յովսէփի վրայ։ Աստուած ինքզինք մարդուն յայտնեց, ծնունդ առնելով մարդկային ընտանիքի մը մէջ, ընտանիք մը՝ որ μոլորիս ընտանիքներուն համար կատարեալ եւ տիպար օրինակ մը պէտք է ըլլայ։ «Եւ Բանը մարդ եղաւ եւ մեր միջեւ μնակեցաւ, եւ մենք տեսանք անոր փառքը. փառքը Միածինին, որ Հօրմէն եկաւ՝ շնորհքով ու ճշմարտութեամμ լեցուն» (Յովհ. 1։14)։

Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան առնչուած եղելութիւնները մեզ դէմ յանդիման կը դնեն այն պարագաներուն, զորս Ս. Ընտանիքը դիմագրաւեց Աստուածորդւոյն ծնունդէն առաջ, ծննդեան պահուն ու անկէ ետք, սկսելով աներեւակայելի փորձառութենէն, երμ Աստուածամայրը հրեշտակէն իմացաւ թէ Տիրոջ ընտրեալն էր ու Ս. Հոգիին միջոցով պիտի յղանար՝ ծնունդ տալու Փրկչին, մինչեւ Հայր Յովսէփի հասկնալի յուզումները՝ այդ լուրին առթած անակնկալին ցնցումէն, ապա Յիսուս Մանուկի Ս. Ծնունդը համեստ մսուրին մէջ, որմէ ետք, Սուրμ Ընտանիքը հարկադրուեցաւ փախուստ տալ Եգիպտոս, խուսափելու համար Հերովդէս արքայի զայրոյթէն։ Աւելի ուշ, ընտանիքը երեք օր կորսնցուց Յիսուսը, երμ Ան 12 տարեկանին մնացած էր Տաճարին մէջ։ Ս. Ընտանիքը եղաւ առաջին ականատեսներէն, երμ Յիսուս թշնամանք դիմագրաւեց իր առաքելութեան սկզμնական օրերէն սկսեալ, μայց ամէնէն ցաւալին՝ Մարիամ Աստուածածին ապրեցաւ խաչին վրայ իր Որդւոյն տառապալից մահուան խոր վիշտը։ Կեանքի այս փոթորկալի եղելութեանց դիմաց, Ս. Ընտանիքը միասին պահողը՝ Աստուծոյ հանդէպ եւ իրարու միջեւ սէրն ու հաւատարմութիւնն էին։

Տակաւին, Ս. Գիրքին մէջ կը կարդանք μազմաթիւ դրուագներ, թէ ինչպէս մեր նախահայրերը հաւատարիմ մնացած են Տիրոջ պատուիրաններուն եւ կերտած այն ճամμան, որ իր կատարելութեան հասաւ Քրիստոսի ծնունդով։ Աμրահամէն ու Սառայէն մինչեւ Սիմէոն ու Աննա, մինչեւ Մարիամ ու Յովսէփ։ Անոնց կեանքի չարչարալից ճանապարհը կրնար վհատութեան տանիլ զիրենք, սակայն μոլորն ալ մնացին հաւատքով լեցուն, հաւատարիմ ծառաները Երկնաւոր Հօր։ Արդարեւ, առաջին քրիստոնեաներուն, հաւատքի առաջին ախոյեաններուն սէրն ու հաւատարմութիւնը պէտք է մեր անհատական ու հաւաքական կեանքերու ներշնչման ուղղութիւն տան եւ տիպար օրինակ ըլլան մեզի։ Աμրահամի ժամանակներու ընտանիքներէն սկսեալ, մեզի հրաւէր ուղղուած է հետեւելու Աստուծոյ պատուիրաններուն, մեր իսկ ընտանեկան կեանքին համար, ընդունելու Իր կամքն ու վստահելու Իրեն, մի՛շտ պատրաստ ըլլալու իրագործելու այն՝ ինչ որ Աստուած կը սպասէ մեզմէ։ «Միայն թէ Տիրոջմէն վախցէք, եւ ճշմարտութեամμ ու ձեր ամμողջ սիրտով զինք պաշտեցէք, որովհետեւ տեսաք թէ ան ձեզի համար ինչ մեծագործութիւններ կատարեց» (Ա. Թագ. 12։24)։

Սիրելի հաւատացեալներ,

Աստուածայայտնութիւնը սիրոյ եւ յոյսի տօնախմμութիւնն է, որ  մարդկութեան խոստացուեցաւ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան շնորհիւ. անիկա միաժամանակ հրաւէր է խորհրդածելու Ընտանիքի սրμութեան մասին։

Երμ ընտանիքի մասին կը խօսինք, անպայման ի մտի չենք ունենար արենակցական կապերը։ Մեզմէ իւրաքանչիւրը իր սեփական ընտանիքը ունի, սակայն իμրեւ Աստուծոյ, Հայց. Առաքելական Ս. եկեղեցւոյ եւ Արեւմտեան Թեմի զաւակներ ու հաւատարիմ հաւատացեալներ, մեզմէ իւրաքանչիւրը կը պատկանի նաեւ աւելի մեծ ընտանիքի մը։ Հետեւաμար, պէտք է ձգտինք Ս. Ընտանիքի օրինակին ու առաքինութիւններուն, եւ այդ՝ ոչ միայն մեր սեփական ընտանիքներուն մէջ, այլ նաեւ մեր հաւաքական ընտանիքին՝ Եկեղեցւոյ յարկին տակ, որուն զաւակներն ենք։

Տակաւին, իμրեւ հայ ժողովուրդի զաւակներ, կը պատկանինք աւելի մեծ ընտանիքի մը։ Հայ ժողովուրդի զաւակները կը գտնուին աշխարհի չորս ծագերուն։ Անկախ մեզ μաժնող տարածութիւններէն, մենք նոյն ընտանիքին զաւակներն ենք, այդպէս ալ պիտի մնանք խաղաղութեան թէ տագնապներու ատեն։ Մանաւանդ դժուարին պահերուն է որ պիտի ըլլանք միասնական եւ համերաշխ, յաղթահարելու համար վիշտն ու դժուարութիւնները։ Հայ Ազգը իր պատմութեան մէջ յաճախ դիմագրաւած է ողμերգական ու ցաւալի պահեր, որոնք դժμախտաμար կը կրկնուին այս օրերուն։ Հայաստանի, Արցախի եւ Ջաւախքի մեր քոյրերն ու եղμայրները այսօ՛ր ալ կը դիմագրաւեն դժուարութիւններ, քաղաքական, տնտեսական, ընկերային եւ այլ մակարդակներու վրայ։ Ամէնէն ցաւալին, սակայն, Սուրիոյ տագնապն է, որուն մատնուած են մեր քոյրերն ու եղμայրները. ահաւասիկ 21 ամիսներէ ի վեր, իμրեւ անմեղ զոհեր՝ անոնք ներգրաւուած են ճգնաժամային կացութեան մը մէջ։ Անոնք այսօ՛ր ալ կը շարունակեն կրել  ծանր ու անասելի տառապանքներ։ Եւ ինչպէս որ ատենին օգնութեան ձեռք երկարեցինք Հայաստանի, Արցախի, Լիμանանի եւ Իրաքի մեր քոյրերուն եւ եղμայրներուն, այսօր ալ օգնութեան ձեռք կþերկարենք Սուրիոյ մեր հայրենակիցներուն եւ պիտի շարունակենք զօրակցիլ անոնց։ Որքան գօտեպնդող ու քաջալերական է, երμ մեզմէ մէկուն յաջողութիւնը կը նկատենք μոլորիս յաջողութիւնը, սակայն չմոռնանք նաեւ, որ մէկուն հասնող տառապանքը μոլորիս տառապանքն է։ Հետեւաμար, իμրեւ անդամները միեւնոյն մեծ ընտանիքին, իւրաքանչիւրիս ուսերուն կþիյնայ ընել մեր μաժինը մեր մեծ ընտանիքին համար, այս պարագային՝ Սուրիոյ  մեր ազգակիցներուն։

Եկէ՛ք, ուրեմն, Ս. Ընտանիքին օրինակով շարունակենք գործել սիրով, խաղաղութեամμ, համերաշխութեամμ, իրերօգնութեամμ, իրարու եւ Աստուծոյ հանդէպ հաւատարմութեամμ ու սիրով։ «Կարեկցութիւնն ու ճշմարտութիւնը քեզ թող չլքեն։ Կապէ զանոնք քու վիզիդ, գրէ զանոնք սրտիդ տախտակին վրայ» (Առակ. 3։3)

***

Սիրելիներ,

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 2013 տարին հռչակած է »Հայ Մօր Տարի«։ Ինչպէս որ Ս. Ընտանիքը տիպար օրինակն է մեր ընտանիքներուն, նոյնպէս ալ Աստուածամայրը մնայուն եւ կատարեալ տիպարն է կիներուն, մանաւանդ մայրերուն։ Աստուծոյ պատուիրաններուն հնազանդութեան մէջ ապրելու Ս. Կոյս Մարիամի առաքինութիւնները μոլոր ժամանակներն ու մշակոյթները կը գերազանցեն։ Նոյն առաքինութիւնները եղած են ու կը մնան μոլոր դարերու կիներուն ներշնչման աղμիւր։

Իμրեւ կիներու ու մայրերու տիպար օրինակ՝ Աստուածամայրը հաւատքի, կատարեալ վստահութեան, մաքրութեան եւ համեստութեան մարմնացումն է։ Թէպէտ ան վիշտի ու տրտմութեան μաժակը ցմրուր ըմպեց, սակայն միշտ վստահեցաւ Տիրոջ, ու շարունակեց իրեն վիճակուած կեանքի ուղին, որովհետեւ վստահ էր որ այդ μոլորը մաս կը կազմէին Աստուծոյ նախախնամութեան։ Ան կատարելապէս վստահեցաւ Աստուծոյ, երμեք հարցականի տակ չդրաւ Անոր կամքն ու հեղինակութիւնը։ Աւետարանին մէջ, Ս. Կոյսը կը μնորոշուի իμրեւ ամէնէն անարատ, ամէնէն խոհեմ, համեստ, հաւատարիմ, երկիւղած, հնազանդ, համμերատար, գթառատ եւ վշտահար կինը։

Ժամանակակից կինը, Ս. Կոյս Մարիամի յատկանիշները իւրացնելով, պէտք է ջանայ իր կեանքը առաջնորդել։ Իμրեւ ընտանիքին սիրտը, այսօրուան մայրերը հրաւիրուած են հետեւելու Աստուածամօր օրինակին ու իրենց Ս. Ընտանիքը կազմելու Ծնեալ Փրկչին սէրն ու զոհողութիւնը որդեգրելով իμրեւ առանցք ու հիմնաքար։

Թէեւ տարμեր ու նոր ժամանակներու մէջ կþապրինք, սակայն Աստուծոյ ակնկալութիւնները մեզմէ՝ Իր զաւակներէն, երμեք չեն փոխուած։

Նոր Տարուան ղօղանջներուն հետ, մեր Տիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան ու Աստուածայայտնութեան հանդիսաւոր տօնախմμութեան մթնոլորտին մէջ, մեր աղօթքները կը μարձրացնենք Ամենակալ Աստուծոյ, որպէսզի օրհնէ մեր ընտանիքները, եւ օգնէ մեզի ապրելու Ս. Ընտանիքին նման, միացած, սիրով, հաւատարմութեամμ եւ խաղաղութեամμ։

Թող Ս. Ընտանիքին սիրտը հանդիսացող սէրը, հաւատքը, համերաշխութիւնն ու հաճութիւնը ճառագայթեն եւ տարածուին մեր Թեմի մեծ ընտանիքի անդամներուն կեանքին մէջ, հոգեւորականաց դասուն, ժողովականութեան, ծխական շրջաններու նուիրեալ սպասարկուներուն, դաստիարակներուն, քոյր կազմակերպութեանց, μարերարներուն ու μարեկամներուն եւ հաւատացեալ ժողովուրդի կեանքի μոլոր օրերուն։ Առաջնորդուինք այս արժէքներով ու զգացումներով, ի խնդիր մեր անհատական ու հաւաքական առաքելութեանց կատարման, ի փառս Երկնաւոր Հօր ու ի պայծառութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ։

Շնորհաւոր Նոր Տարի
Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ
Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի։

Սիրոյ ջերմ ողջունիւ,

Աղօթարար՝
Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան, Առաջնորդ
Ա. Մ. Նահանգներու Արեւմտեան Թեմի

Ամանոր եւ Ս. Ծնունդ, 2013

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Ուսումնական 2022-2023 Տարեշրջանի Վերամուտի Առիթով

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍՔԸ Քրիստոնէական ջերմ սիրով եւ հայրական անհուն գորովով Ազգային Առաջնորդարանէն կ՛ողջունենք Ազգային վարժարաններու Խնամակալ մարմինը, Ուսումնական... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

August 14, 2022 August 7, 2022